Algemene Leveringsvoorwaarden
Fiets interieurbouw en meubelmakerij

Fiets interieurbouw en meubelmakerij

Hoofdweg 17

8166 AC EMST

e-mail: info@fietsinterieurbouw.nl

telefoon: 085-8882249 

 

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1 – definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst

Artikel 4 – Modellen, monsters en voorbeelden

Artikel 5 – Technische- en kwaliteitseisen

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Artikel 7 – Meten en maten

Artikel 8 – Installatie en onderhoud

Artikel 9 – Garantie

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 11 – verplichtingen van de koper bij montage

Artikel 12 – Prijzen en tarieven

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 15 – Reclame

Artikel 16 – Herroeping voor consument-kopers bij koop op afstand

Artikel 17 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 18 – Intellectuele Eigendom

Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen

 

 

Artikel 1. Definities

 

1.1. Fiets interieurbouw en meubelmakerij: importeur en leverancier van maatwerk en standaard meubels. De producten zijn geschikt voor huishoudelijk gebruik. Producten zijn alleen geschikt voor publiek gebruik wanneer dit expliciet wordt weergegeven in de productomschrijving. 

1.2. Koper: de opdrachtgever, een natuurlijk- of rechtspersoon, dan wel een ieder die met Fiets een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Fiets een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3. Partijen: koper en Fiets

1.4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.5. Rechtsbetrekking: de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder begrepen daartoe strekkende onderhandelingen, aanbiedingen en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Fiets en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.8. Dag: kalenderdag.

1.9. Tuinproducten: producten die naar hun aard bestemd zijn om buiten te gebruiken en/of te plaatsen, waaronder doch niet uitsluitend een containerombouw, tuinmeubels en vogelkooien.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Fiets en de koper, van welke aard dan ook, in zijn eigen of in het belang van derden aangegane rechtsbetrekkingen, evenals op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fiets, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van de voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Fiets overeengekomen te worden. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de koper geen rechten ontlenen voor toekomstige aanbiedingen en/of overeenkomsten.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

2.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de koper van toepassing verklaart, zijn uitgesloten en verbinden Fiets niet, tenzij deze schriftelijk door Fiets zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Fiets een mededeling van de koper dat deze de voorwaarden van Fiets niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden van toepassing verklaart, onweersproken laat.

2.6 Fiets is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of op een nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de webpagina’s van www.fietsinterieurbouw.nl. Indien de koper zich niet in de wijzigingen kan vinden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de gelegenheid schriftelijk tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging(en) jegens de koper niet van toepassing zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de koper geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

 

 

Artikel 3. Aanbieding en overeenkomst

 

3.1 Elke door Fiets gedane aanbieding is steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Het overzicht van de producten en hun omschrijving die op fietsinterieurbouw.nl terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. De aanbieding of offerte is geldig gedurende dertig dagen na dagtekening van de aanbieding of offerte, tenzij op de aanbieding of offerte anders is vermeld, waarna de aanbieding of offerte van rechtswege is vervallen.

3.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de koper is verstrekt. De koper staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor het doen van een juiste offerte heeft verstrekt.

3.3 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Fiets tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de aanbieding voor vervolgorders.

3.4 De overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover Fiets de opdracht en/of bestelling van de koper schriftelijk jegens de koper heeft bevestigd, dan wel, indien schriftelijke bevestiging achterwege is gebleven, door levering van de goederen en diensten door Fiets.

3.5 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fiets onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Fiets is bevestigd, kan de koper de bestelling kosteloos annuleren.

3.6 De bestelling zal in behandeling worden genomen, zodra de opdrachtbevestiging door de koper is geaccordeerd. De bestelling (afmeting en materiaal) kan niet meer worden gewijzigd na het accorderen van de bevestiging van Fiets door de koper, tenzij Fiets schriftelijk anders heeft bevestigd. In het laatste geval is Fiets gerechtigd meerkosten in rekening te brengen bij koper.

3.7 Fiets kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalings- verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Fiets op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.8 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Fiets (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Fiets niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Fiets

3.9 Alle door Fiets verstrekte prijscouranten, documentatiemateriaal, afbeeldingen, tekeningen, omschrijvingen of anders door Fiets genoemde prijzen, levertijden, gewichten, afmetingen, kleuren en overige gegevens over door Fiets te verkopen goederen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering. De koper kan hier geen rechten aan ontlenen.

 

 

Artikel 4. Modellen, monsters en voorbeelden

 

4.1 Indien door Fiets een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte model of voorbeeld.

4.2 Monsters, modellen of voorbeelden van natuurlijke materialen zoals hout geven een indicatie van de kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

4.3 Fiets is gehouden het in het product te verwerken materiaal in kleur en structuur zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

4.4 De koper is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van verschillen in structuur, gewicht, kleine maatverschillen en kleur van toegepaste materialen waaronder (massief) hout. Evenmin kunnen deze verschillen aanleiding zijn tot het betalen van schadevergoeding.

4.5 Rekening houdend met niet te vermijden afwijkingen zijn kleine maatverschillen toelaatbaar, mits de afzonderlijke stukken onderling passen.

4.6 Rekening houdend met niet te vermijden afwijkingen in de geleverde producten, hanteert Fiets een maattolerantie tot 5 mm naar boven en naar beneden in de dikte en lengte van geleverde producten. Verschillen binnen de gestelde maattolerantie leveren geen tekortkomingen door leverancier op.

4.7 De constructietekeningen, schema’s, afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke die bij de uitvoering van de opdracht zijn gebruikt, zijn bindend, in zoverre dat Fiets daarvan af kan wijken gelet op het overige in dit artikel bepaalde.

 

 

Artikel 5. Technische- en kwaliteitseisen

 

5.1 Alle technische- en kwaliteitseisen die door de koper aan de te leveren producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen vóór het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden vermeld.

5.2 Indien de in Nederland te leveren producten buiten Nederland worden gebruikt door de koper is Fiets niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, indien de geleverde producten niet voldoen aan de technische- of kwaliteitseisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door de wetten of bepalingen van het land waar de producten worden gebruikt en/of geplaatst.

 

 

Artikel 6. Levering en uitvoering

 

6.1 Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, in het bezit zijn van Fiets.

6.2 Als plaats van levering geldt het vestigingsadres van Fiets of als schriftelijk overeengekomen het adres dat de koper aan Fiets kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De door Fiets opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, accordering opdrachtbevestiging, tekeningen e.d. in het bezit zijn van Fiets en de aanbetaling is ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 Alle door Fiets genoemde leveringstermijnen, aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn nimmer fatale termijnen.

6.5 Overschrijding van leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding, weigering van producten, opschorting van betalingen of anderszins niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds.

6.6 Wijzigingen van of uitbreidingen op te leveren goederen dan wel te leveren diensten, geven Fiets het recht op aanpassing van genoemde termijnen.

6.7 Fiets is tot deelleveringen bevoegd.

6.8 De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment dat de zaak is afgeleverd, zelfs al is het eigendom nog niet overgedragen, mits de zaak wordt bezorgd door Fiets of een door Fiets aangewezen vervoerder. Fiets is niet aansprakelijk voor transportschade, indien de zaak is vervoerd door koper en/of een door koper aangewezen vervoerder.

6.9 De ochtend van levering wordt koper geïnformeerd over het tijdstip dat er bij benadering geleverd zal worden. Koper kan geen rechten aan de tijdsindicatie ontlenen.

6.10 De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien aflevering niet mogelijk is wegens een voor risico van koper komende omstandigheid, blijft koper verplicht zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Voor iedere volgende bezorgpoging is koper verplicht de daarop van toepassing zijnde kosten te betalen. 

6.11 Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten van het vervoer voor rekening van de koper. Fiets hoeft de zaak niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein in kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, op welke plaats de koper verplicht is de zaak in ontvangst te nemen. Afwijking van het voorgaande, op verzoek van de koper, geschiedt geheel op risico van de koper. De koper dient er naar redelijkheid – onder meer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten- aan bij te dragen dat (de bezorger van) Fiets op een gemakkelijke wijze zijn verplichting tot het lossen van een zaak kan nakomen. Indien de koper ter zake in gebreke blijft dan komen de daardoor veroorzaakte kosten voor zijn rekening.

6.12 Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, lift, heftruck, trap, kraan of enig ander hulpmiddel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik.

6.13 De koper is verplicht om het door Fiets geleverde product op het moment van levering grondig te (laten) inspecteren op breuk, grove krassen en andersoortige grove beschadigingen. Voorgenoemde beschadigingen dienen op de afleverbon of factuur aangetekend te worden, welke (door de bezorger) weer ter hand gesteld wordt aan Fiets Indien niet op deze wijze is gehandeld vervalt voor de koper het recht op reclamatie over voorgenoemde beschadigingen. Andere, minder zichtbare, gevonden gebreken dienen eveneens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden, na de aflevering schriftelijk ter kennis van Fiets worden gebracht.

6.14 De bezorger van Fiets neemt nimmer oude zaken en/of toebehoren van koper retour.

 

 

Artikel 7. Meten en maten

 

7.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor het opmeten en opgeven van de juiste maten, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen.

7.2 Fiets is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het opgeven van een onjuiste maatvoering en/of fouten bij opmeten, tenzij het maatwerk is uitgevoerd door (een door) Fiets (ingeschakelde deskundige).

 

 

Artikel 8. Installatie en onderhoud

 

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, draagt de koper zorg voor de deugdelijke installatie en montage van de door Fiets geleverde producten.

8.2 De koper is verplicht respectievelijk staat er jegens Fiets voor in dat bij de verwerking of installatie van het product op een vakkundige wijze te werk wordt gegaan en materialen worden gebruikt die toelaten dat het product, indien met het oog op de nakoming van garantie nodig, op een gemakkelijke wijze kan worden verwijderd of herplaatst.

8.3 De koper vrijwaart Fiets tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de koper en/of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

8.4 Fiets is niet verplicht tot het leveren van enige service en/of onderhoud op locatie tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 9. Garantie

 

9.1 Door Fiets wordt uitsluitend en alleen garantie verstrekt indien er voor de geleverde producten importeurs-, distributeurs- of fabrieksgarantie is verstrekt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2 Indien op het geleverde product garantie als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt heeft de koper in geen geval meer garanties dan die waarop Fiets recht heeft met dien verstande dat de door Fiets te verstrekken garantie zich beperkt tot een periode van 12 maanden na levering.

9.3 De garantie is niet van toepassing in de navolgende gevallen:

• Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit onjuiste opslag door de koper;

• Indien de schade is te wijten aan onzorgvuldigheid, ondeskundigheid of onjuist gebruik;

• De geleverde producten op een andere wijze of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze zijn bestemd;

• De koper niet deugdelijk heeft gereclameerd;

• De gebreken zijn ontstaan door slijtage;

• De gebreken zijn opgetreden in dan wel geheel of gedeeltelijk een gevolg zijn van montage/installatie, wijzigingen of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.

9.4 Voor garantie komt alleen in aanmerking herstel of reparatie van de goederen. Indien Fiets van oordeel is dat herstel of reparatie niet mogelijk is, dan is Fiets gerechtigd de goederen of onderdelen in hun geheel terug te nemen met dienovereenkomstige creditering aan de koper of een product opnieuw te leveren.

9.5 Fiets geeft in het bijzonder geen garantie op het navolgende:

• werken massief hout;

• levering(en) buiten Nederland;

  • tuinproducten

 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

10.1 De aansprakelijkheid van Fiets voor schade geleden door de koper en/of aan haar gelieerde (rechts)perso(o)n(en) is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. De totale aansprakelijkheid van Fiets wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten in verband waarmee schade is veroorzaakt. Onder directe schade wordt verstaan de kosten die de koper redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van Fiets te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Fiets wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3 Indien de schade is gedekt door de

aansprakelijkheidsverzekering van Fiets, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te keren bedrag per gebeurtenis per jaar.

10.4 Fiets is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven genoemde handelingen van haar werknemers of andere

personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

10.5 De aansprakelijkheid van Fiets voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Koper, schade verband houdende met het gebruik van door koper aan Fiets voorgeschreven zaken, materialen of apparatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door koper aan Fiets voor geschreven toeleveranciers, is uitgesloten.

10.6 Tenzij nakoming door Fiets blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Fiets wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien koper Fiets onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Fiets een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te herstellen, en Fiets ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fiets in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Fiets meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Fiets vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij koper vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

 

 

Artikel 11. verplichtingen van de koper bij montage

 

11.1 Deze bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien partijen zijn overeengekomen dat Fiets voor de montage zorgt. De koper stelt de monteur van Fiets in de gelegenheid het werk te verrichten.

11.2 De koper zorgt er voor dat de monteur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals parkeerontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De monteur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

11.3 De koper verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

11.4 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de koper komt, dan dient de koper de daaruit voor de monteur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de koper kan worden toegerekend.

11.6 De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

• Eventuele schades die zijn ontstaan door het handelen van de koper of derden nadat het product is gemonteerd door Fiets;

• Onjuistheden in de door de koper verlangde werkwijzen en constructies;

• Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de koper worden verstrekt of verstrekt dienen te worden;

• Onjuistheden in de door of namens de koper verstrekte gegevens.

 

 

Artikel 12. Prijzen en tarieven

 

12.1 Tenzij anders is overeengekomen luiden alle prijzen in Euro’s exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Meerkosten van spoedzendingen op verzoek van de koper worden, evenals rembourszendingen, steeds in rekening gebracht. Indien koper een andere wijze van vervoer, dan door Fiets bepaald, wenst, worden eventuele extra kosten aan de koper in rekening gebracht.

12.2 In geval van verhoging van een of meer van de factoren die de kostprijs bepalen is Fiets gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande toepasselijke wettelijke voorschriften.

12.3 Fiets is gerechtigd te verlangen dat de koper zekerheid stelt.

 

 

Artikel 13. Betaling

 

13.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Fiets aan te geven wijze.

13.2 Fiets kan eisen dat door de koper een aanbetaling wordt gedaan, tot een maximum van 50% van de totale opdrachtprijs.

13.3 Wanneer de koper het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de leverancier kenbaar te maken. Na het verstrijken van de termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting en/of schuldvergelijking is uitgesloten.

13.4 In geval van overschrijding van de onder 13.1 genoemde betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de in Nederland geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

13.5 Indien Fiets invorderingsmaatregelen treft tegen de koper die in verzuim is, komen de buitengerechtelijke incassokosten, die gesteld worden op een percentage afhankelijk van de hoogte van de openstaande factuur met een minimum van €40,00, zulks vermeerderd met de verschotten, ten laste van de koper.

13.6 Het is de koper niet toegestaan om opeisbare bedragen uit welke hoofde dan ook te verrekenen en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.

13.7 In geval van inbeslagname van zaken, aanvraag tot surseance van betaling, faillissementsaanvraag, stillegging, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen, ontbinding, liquidatie of overname van de onderneming van koper zullen vorderingen van Fiets en de verplichtingen van de koper jegens Fiets onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Alle door Fiets geleverde zaken blijven het eigendom van Fiets totdat de koper alle verplichtingen uit hoofde van de met Fiets gesloten overeenkomsten is nagekomen.

14.2 Zolang Fiets nog enige vordering op de koper heeft openstaan, is het de koper niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij Fiets daaraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.3 In geval van doorverkoop door de koper van (nog) niet geheel betaalde zaken is de koper verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Fiets, al haar rechten ten aanzien van die zaken jegens die derde aan Fiets over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen Fiets alsdan van de koper te vorderen heeft.

 

 

Artikel 15. Reclame

 

15.1 Eventuele reclames over gekochte producten dienen binnen acht dagen na aflevering van de producten c.q. voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en gedetailleerd aan Fiets gemeld te worden. De koper is verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Fiets geleverde zaken onbeschadigd in de originele verpakking te retourneren, zodat Fiets de gestelde gebreken kan onderzoeken.

15.2 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.

15.3 Indien Fiets na retournering het gebrek vaststelt en de koper het gebrek in overeenstemming met artikel 15.1 heeft gemeld zal Fiets de zaak opnieuw toezenden.

 

 

Artikel 16. Herroeping voor consument-kopers bij koop op afstand

 

16.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

16.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd geldt niet voor op maat gemaakte producten en/of goederen.

16.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

16.4 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

16.5 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

Artikel 17. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 

17.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktermijn aan Fiets.

17.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Fiets. Dit hoeft niet als Fiets heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

17.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Fiets verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

17.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

17.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Fiets niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Fiets aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

 

Artikel 18 Intellectuele Eigendom

 

18.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan koper ter beschikking gestelde zaken of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, foto’s, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Fiets, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

18.2 Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om door Fiets ontwikkelde of aan koper ter beschikking gestelde ontwerpen, foto’s van producten van Fiets of tekeningen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, aan derden ter beschikking te stellen voor welk doel dan ook.

 

 

19 Toepasselijk recht en geschillen

 

19.1 Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van die overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van onderhandelingen, aanbiedingen, de wijze van totstandkoming van overeenkomsten, de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats waar Fiets gevestigd is.

19.3 Bepalingen in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de overeenkomst en/of opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

19.4 Koper zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.